Palkitseminen

Alla esitetään luottolaitoslain 8 luvun 15 §:n mukaisesti selostus Privanet Group Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (”Yhtiö” tai ”Konserni”) palkitsemisjärjestelmiä koskevista periaatteista. Yhtiö noudattaa palkitsemisperiaatteissaan soveltuvin osin luottolaitoslain 7 ja 8 luvun säännöksiä, EU:n vakavaraisuusdirektiiviä (2013/36/EU), EU:n vakavaraisuusasetusta (575/2013) ja EU:n palkitsemisasetusta (604/2014). Lisäksi yhtiö noudattaa palkitsemista koskevia Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ohjeita sekä Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita.

Hallitus on vahvistanut Yhtiön johdon ja henkilöstön palkitsemista koskevan ohjeistuksen (palkitsemisjärjestelmiä koskevat periaatteet sekä palkkiopolitiikka ja -käytännöt-ohje). Hallitus vastaa siitä, että Yhtiössä kulloinkin noudatettavat palkitsemisjärjestelmät vastaavat Yhtiön riskienhallinnalle ja vakavaraisuudelle asetettuja vaatimuksia. Palkitsemisjärjestelmien tulee edistävää hyvää ja tehokasta riskienhallintaa, ja niiden tulee olla sopusoinnussa Yhtiön liiketoimintastrategian, tavoitteiden ja arvojen kanssa ja niiden tulee vastata Konsernin pitkän aikavälin etua. Palkitseminen ei saa johtaa tai kannustaa strategian ja hallituksen hyväksymän riskinottohalukkuuden ylittävään riskinottoon taikka sääntelyn tai Yhtiön sisäisten ohjeiden vastaiseen menettelyyn.

Yhtiöllä ei ole luottolaitoslakiin perustuvaa velvollisuutta perustaa erillistä palkitsemisvaliokuntaa, ja palkitsemiseen liittyvistä ehdoista ja menettelytavoista Yhtiössä päättää hallitus. Hallitus tekee tarvittaessa yhtiökokoukselle ehdotukset palkitsemisjärjestelmän mahdollisesti edellyttämien yhtiökokouspäätösten tekemiseksi. Hyväksytyn palkitsemisjärjestelmän käyttöönotosta ja toteuttamisesta vastaa toimitusjohtaja.

Hallitus valvoo ja arvioi säännöllisesti palkitsemisjärjestelmien toimivuutta ja päätettyjen toimintaperiaatteiden ja ehtojen noudattamista. Hallitus valvoo myös Yhtiön liiketoiminnoista riippumattomista valvontatoiminnoista vastaavien henkilöiden palkitsemista. Compliance-toiminto arvioi osana tarkastustoimintaansa, onko hallituksen hyväksymiä palkitsemisjärjestelmiä noudatettu niitä koskevien päätösten ja ehtojen mukaisesti. Lisäksi sisäinen tarkastus tekee vastaavan tarkastuksen vähintään joka toinen vuosi.

Palkkioiden maksamisessa otetaan huomioon kulloinkin voimassaoleva sääntely.

Muuttuviin palkkioihin sovelletaan Yhtiössä seuraavia periaatteita:

 • Palkkion on perustuttava kokonaisarvioon palkkionsaajan ja kyseisen liiketoimintayksikön suorituksesta sekä Yhtiön ja sen konsolidointiryhmän kokonaistuloksesta ja sen kehittymisestä.
 • Kiinteä palkkio määräytyy ensisijaisesti henkilön ammatillisen kokemuksen, tehtävänkuvan ja vastuun perusteella. Muuttuvan palkkion tulee heijastaa Yhtiön kestävää ja riskipainotettua tulosta sekä palkkionsaajan henkilökohtaista suoritusta, joka ylittää hänen tehtävänmukaisen normaalin suoritustason.
 • Suoritusarvioon perustuvien palkkioiden maksaminen palkkionsaajalle jaksotetaan siten, että maksaminen on sopusoinnussa Yhtiön liiketoimintasyklin ja liiketoimintariskien kanssa. Palkkion määrässä otetaan huomioon muun ohella arviointihetkellä tiedossa olevat riskit, pääomakustannukset ja tarpeellinen maksuvalmius;
 • Yhtiön maksettavaksi tulevien palkkioiden kokonaismäärä ei saa olla niin suuri, että se rajoittaaYhtiön pääomapohjan vahvistamista.
 • Palkkionsaajalle voi syntyä oikeus muuttuvaan palkkioon ja muuttava palkkio voidaan maksaa hänelle ainoastaan, jos maksaminen ei vaaranna Yhtiön ja sen konsolidointiryhmän riittävää omien varojen määrää, ja että maksaminen on Yhtiön ja sen konsolidointiryhmän, palkkionsaajan liiketoimintayksikön tuloksen sekä palkkionsaajan henkilökohtaisen suorituksen kannalta kokonaisuutena arvioiden perusteltua.
 • Palkkionsaajalle voi syntyä oikeus muuttuvaan palkkioon ja se voidaan hänelle maksaa ainoastaan, jos palkkionsaaja ei ole menetellyt Yhtiötä velvoittavien säännösten, ohjeiden tai yhtiön määrittelemien sisäisten toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen vastaisesti taikka teollaan ja laiminlyönnillään vaikuttanut tällaiseen menettelyyn.
 • Ehdottomaan palkkion maksamiseen voidaan sitoutua ainoastaan erityisen painavista syistä ja edellyttäen, että luvattu palkkio kohdistuu ainoastaan palkkionsaajan palvelussuhteen ensimmäiseen vuoteen.
 • Palkkion ansaintajakson päätyttyä hallituksen on määriteltävä palkitsemisjärjestelmän mukaisesti, kuinka suuri muuttuva palkkio voidaan enintään maksaa palkkionsaajalle;
 • Muuttuvan palkkion osuus ei saa ylittää 100 prosenttia kunkin palkkionsaajan kiinteän palkkion kokonaismäärästä, ellei yhtiökokous toisin päätä. Yhtiökokous ei saa kuitenkaan hyväksyä suurempaa muuttuvien palkkioiden osuutta kuin 200 prosenttia kiinteän palkkion kokonaismäärästä.
 • Palkitsemisjärjestelmän ehdot on sovitettava yhteen Yhtiön pitkän aikavälin pääomatarpeiden kanssa.
 • Palkitsemisjärjestelmän ehtojen on oltava sellaiset, että Yhtiöt voivat päättää muuttuvan palkkion jättämisestä maksamatta joko kokonaan tai osittain palkitsemisjärjestelmän ehdoissa mainituin muin edellytyksin sekä päättää palkkion maksamisen aikataulusta ja lykätä palkkion maksamista Yhtiön sisäisessä ohjeistuksessa tarkoitetulla tavalla.
 • Palkkionsaajaan tulee sitoutua omalta osaltaan siihen, että hän ei käytä palkitsemisjärjestelmään liittyvältä henkilökohtaiselta riskiltä suojautumiseen rahoitusvälineitä, vakuutusta tai muuta niihin rinnastuvia keinoja.
 • Yhtiön on huolehdittava siitä, että palkkionsaajan kiinteä palkkio on riittävän suuri, jotta muuttuvan palkkion mahdollinen maksamatta jättäminen ei muodostu palkkionsaajalle kohtuuttomaksi.

Tällä hetkellä Yhtiön johdolla ei ole erityisiä palkitsemis- tai kannustinjärjestelmiä, vaan toimitusjohtaja- ja johtajasopimuksiin perustuvat palkkiot ovat kiinteitä kuukausipalkkioita. Yhtiössä ei ole myöskään ole johdon tai henkilöstön osake- tai optiopohjaisia kannustinjärjestelmiä.

Myyntityössä työskentelevien henkilöiden muuttuvien palkkioiden maksamisen edellytyksenä on asiakkaan edun huomioon ottamiseksi asetettujen laadullisten kriteerien täyttäminen. Muuttuvien palkkioiden maksaminen on jaksotettu siten, ettei työntekijä tai sidonnaisasiamies keskity pelkästään lyhyen aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen. Palkitsemisehtoihin on sisällytetty tarkoituksenmukaiset varaumat niitä tilanteita varten, joissa palkitsemisjärjestelmän mukaisten palkkioiden suorittaminen johtaisi yhtiön vakavaraisuuden tai maksukyvyn vaarantumiseen.

Valvontatoiminnossa työskentelevien henkilöiden palkitseminen ei saa Konsernissa olla riippuvainen liiketoimintayksikön tuloksesta.