Sisäpiiri

Konsernin työntekijöiden on noudatettava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (MAR) ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvaa sisäpiirisääntelyä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeeseen perustuvaa yhtiön sisäpiiriohjetta. Näiden lisäksi konsernin sisäpiirihallinnossa noudatetaan First Northin sääntöjen mukaistasisäpiirisääntelyä, sijoituspalvelulakia, Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöjen kaupankäyntiohjeeseen perustuvaa henkilökunnan kaupankäyntiohjetta.

Sisäpiiriluettelot

Yhtiö ylläpitää yksittäistä sisäpiiritietoa koskevia hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita, joihin merkitään ne henkilöt, joilla on pääsy tiettyyn, samaan sisäpiiritietoon. Hankkeella tarkoitetaan Yhtiön toimesta luottamuksellisesti valmisteltavaa, yksilöitävissä olevaa toimenpidekokonaisuutta tai järjestelyä, joka on Yhtiön käsityksen mukaan sisäpiiritietoa, ja jonka julkistamisen lykkäämisestä Yhtiö on päättänyt tiedottamispolitiikkansa mukaisesti. Yhtiö arvioi tapauskohtaisesti, onko valmisteltavaa asiakokonaisuutta tai järjestelyä pidettävä hankkeena.

Hankekohtaisia sisäpiiriläisiä ovat henkilöt, jotka osallistuvat hankkeen valmisteluun tai ovat tietoisia luottamuksellisena pidettävästä hankkeesta, joka toteutuessaan saattaa vaikuttaa arvopaperin arvoon. Hankeluetteloon merkitään ne henkilöt, jotka työ- tai muun sopimuksen perusteella saavat yksilöityä hanketta koskevaa sisäpiirintietoa, sekä ne muut henkilöt, joille yhtiö antaa yksilöityä hanketta koskevaa sisäpiirintietoa (kuten esim. yhtiön neuvonantajat, viranomaiset ja yrityskaupassa vastapuolena oleva noteeraamaton yhtiö).

Sisäpiiriluettelot eivät ole julkisia. Sisäpiiriluetteloiden tiedot ovat kuitenkin Finanssivalvonnan käytettävissä arvopaperimarkkinoiden valvonnassa.

Suljettu ikkuna

Yhtiön johtotehtävissä toimivat henkilöt sekä säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien taloudellisten raporttien laatimiseen osallistuvat henkilöt eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia Privanet Groupin arvopapereilla ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen kunkin puolivuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen tai niiden ennakkotietojen julkistamista ja päättyy näiden tietojen julkistamista seuraavana päivänä.

Hankeluetteloon merkityiltä henkilöiltä kaupankäynti Yhtiön arvopapereilla on kielletty hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka.

Johtotehtävissä toimivan henkilön tai muu kaupankäyntirajoituksen piirissä olevan henkilön kaupankäynti suljetun ikkunan aikana voidaan tietyissä tilanteissa sallia hallituksen päätöksellä. Sisäpiiritiedon väärinkäyttökielto on voimassa kaupankäyntirajoituksesta poikettaessa.

Luettelo johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiristään

Yhtiö ylläpitää luetteloa johtotehtävistä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiristään.

Johtotehtävissä toimivalla henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka on Yhtiön hallituksen jäsen (ja mahdollinen varajäsen), toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen.

Johtotehtävissä toimivan henkilön lähipiiriin kuuluvalla henkilöllä tarkoitetaan:

 • puolisoa, rekisteröidyn parisuhteen osapuolta tai avopuolisoa
 • johtotehtävissä toimivan henkilön huollettavana olevaa lasta
 • sukulaista, joka on asunut samassa taloudessa vähintään vuoden ajan (kyseisen liiketoimen toteuttamisajankohtana); ja
 • oikeushenkilöä, trustia tai henkilöyhtiötä,
  • jonka johtotehtäviä hoitaa johtotehtävissä toimiva henkilö tai edellä olevissa 1, 2 tai 3 kohdissa tarkoitettu henkilö tai
  • joka on tällaisen henkilön välittömässä tai välillisessä määräysvallassa tai
  • joka on perustettu tällaisen henkilön hyväksi tai jonka taloudelliset edut ovat suuressa määrin samat kuin tällaisen henkilön taloudelliset edut.

Johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä on ilmoitettava kaikki Yhtiön arvopapereilla toteutetut liiketoimet Yhtiölle ja Finanssivalvonnalle. Ilmoitus on tehtävä viipymättä, viimeistään kolme (3) työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen. Ilmoittamisvelvollisuus alkaa, kun liiketoimien netottamaton kokonaismäärä on saavuttanut kalenterivuoden aikana 5.000 euron alarajan.

Yhtiö julkistaa johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja näiden lähipiiriin kuuluvien omaan lukuunsa tekemät liiketoimet yhtiötiedotteella kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimesta.

Tytäryhtiöt

Yhtiö toimii sijoituspalvelutoimialalla, ja sijoituspalvelulaki edellyttää tytäryhtiöitä ylläpitämään julkista sisäpiirirekisteriä sisäpiiriin kuuluvista henkilöistä ja heidän omistuksistaan.

Tytäryhtiöissä sisäpiiriläisiksi katsotaan seuraavat henkilöt:

 • hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet;
 • toimitusjohtaja ja mahdollinen toimitusjohtajan sijainen;
 • tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, joka toimii yhtiön vastuullisena tilintarkastajana;
 • konsernin palveluksessa oleva henkilöä, joka päätehtävänään osallistuu sijoituspalvelun tarjoamiseen
 • konsernin palveluksessa oleva henkilö, joka muutoin saa säännöllisesti haltuunsa osakkeita tai rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiiritietoa
 • konsernin palveluksessa olevat henkilöt, joiden tehtävänä on osakkeita tai rahoitusvälineitä koskeva sijoitustutkimus.

Sisäpiirihallinto

Konsernin sisäpiirihallinto on keskitetty konsernin emoyhtiölle Privanet Group Oyj:lle. ja sisäpiiriluetteloita sekä luetteloa johtotehtävistä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiristään ylläpidetään Euroclear Finland Oy:ssä. Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii yhtiön toimitusjohtaja. Sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta vastaa konsernin Compliance-toiminto ja konsernissa vaikuttavassa asemassa olevien henkilöiden henkilökohtaisten liiketoimien seurannasta konsernin Back Office -toimihenkilöt.

Privanet Group Oyj:n julkinen sisäpiiri, jonka ylläpitovelvollisuus on päättynyt MAR:n johdosta 3.7.2016 jälkeen, on nähtävissä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä NetSire-palvelussa.

Siirry NetSire-palveluun alla olevasta linkistä:
Sisäpiirirekisteriin >>