Tiedottamispolitiikka

Privanet Group Oyj (jäljempänä ”Privanet” tai ”Yhtiö”) noudattaa tiedottamisessaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR), arvopaperimarkkinalakia, First North -markkinapaikalle listautuneille yhtiöille asetettua tiedonantovelvollisuutta, jota säännellään Nasdaq First North Growth Market Rulebook -säännöissä, sekä Yhtiön sisäisiä hallinto- ja toimintaohjeita.

Privanetin viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on viipymättä ja samanaikaisesti käytössään riittävää, luotettavaa, olennaista ja johdonmukaista informaatiota Yhtiöstä ja sen toiminnasta, strategiasta, tavoitteista, taloudellisesta suorituskyvystä sekä kaikista muista Yhtiön liikkeeseen laskeman arvopaperin arvoon vaikuttavista seikoista.

Privanet on sitoutunut tiedottamisessaan seuraaviin pääperiaatteisiin:

 • Tiedottaminen on tasapuolista, johdonmukaista, säännöllistä ja läpinäkyvää.
 • Julkistettavat tiedot ovat oikeita, luotettavia ja merkityksellisiä.
 • Olennaiset tiedot julkistetaan ilman aiheetonta viivytystä ja ne pidetään helposti sijoittajien, markkinaosapuolten ja Yhtiön sidosryhmien saatavilla.

Yhtiön toimitusjohtaja vastaa tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta yhteistyössä johtoryhmän kanssa. Vastuu tiedonantopolitiikan käytännön toteuttamisesta ja tiedotteiden julkistamisesta on toimitusjohtajalla ja Compliance-toiminnolla.

Yhtiön hallitus hyväksyy säännöllisen ja jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat julkistettavat tiedotteet. Hallituksen puheenjohtaja, tai hänen poissa ollessa toimitusjohtaja, ja Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja tarkastavat ja hyväksyvät yhtiö- ja lehdistötiedotteet ennen niiden julkistamista.

Talousjohtaja laatii säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat taloudelliset raportit ja niihin liittyvät materiaalit. Yhtiötiedotteiden ja niihin liittyvän materiaalin laatimisesta vastaa toimitusjohtaja yhteistyössä Compliance-toiminnon kanssa. Compliance-toiminto vastaa yhtiö- ja lehdistötiedotteiden sisäisestä tiedottamisesta.

Tiedotuskanavat ja Yhtiön edustaminen mediassa

Yhtiötiedotteiden julkaiseminen tapahtuu pääasiassa GlobeNewswire -tiedottamisjärjestelmän sekä Yhtiön verkkosivujen www.privanetgroup.fi kautta. Lehdistötiedotteet jaetaan tiedotusvälineille STT Info -palvelun kautta. Yhtiö julkaisee kaikki tiedotteensa suomen kielellä.

Tieto annetaan samanaikaisesti Hyväksytylle Neuvonantajalle ja Pörssille, ja se asetetaan saataville Yhtiön verkkosivuille viipymättä. Tiedot pidetään helposti saatavilla Yhtiön verkkosivuilla viiden vuoden ajan alkuperäisestä julkistamispäivästä lähtien.

Merkittävät muutokset julkistettuun tietoon julkistetaan ilman aiheetonta viivytystä, ja muutos julkistetaan samalla tavalla kuin alkuperäinen tieto.

Yhtiötiedotteissa ilmoitetaan Yhtiön nimen lisäksi Hyväksytyn Neuvonantajan nimi ja kuvaus julkistettavan tiedon tyypistä.

Yhtiön verkkosivuilla pidetään jatkuvasti saatavilla Yhtiön yhtiöjärjestys, tiedot hallituksesta ja ylimmästä johdosta, tiedot tilintarkastajasta, Hyväksytyn Neuvonantajan nimi sekä tilikautta koskeva sijoittajakalenteri.

Vain seuraavat nimetyt henkilöt voivat antaa Yhtiöön liittyviä julkisia lausuntoja Yhtiön nimissä:

 • Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja voivat antaa lausuntoja kaikissa Yhtiötä koskevissa asioissa. Toimitusjohtaja ei kuitenkaan kommentoi Yhtiön hallitusta koskevia asioita, vaan hallitusta edustaa hallituksen puheenjohtaja.
 • Yhtiön strategiaa, tulosta, taloudellisia tavoitteita ja niiden kehitystä voivat kommentoida ainoastaan toimitusjohtaja, talousjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.
 • Konsernin tytäryhtiöiden toimitusjohtajat voivat antaa lausuntoja oman liiketoimintaansa palveluita ja tuotteita koskevissa asioissa.

Yhtiön mediasuhteista vastaa hallituksen puheenjohtaja yhteistyössä toimitusjohtajan kanssa.

Yhtiö pyrkii siihen, että sen edustaja on mahdollisimman pian tavoitettavissa vastaamaan analyytikkojen, tiedotusvälineiden ja muiden tahojen tiedusteluihin.

Keskustelut analyytikkojen, tiedotusvälineiden ja muiden tahojen kanssa perustuvat Privanetin aiemmin julkaisemaan tai muuten yleisesti saatavilla olevaan markkinatietoon. Yksittäisissä lausunnoissa ei saa antaa Privanetin aiemmin julkistamista tiedoista poikkeavaa tietoa eikä sellaista täydentävää tietoa, joka saattaa aiemmin julkistetun tiedon kanssa muodostaa uutta olennaista tietoa.

Säännöllinen ja jatkuva tiedonantovelvollisuus

Yhtiö tiedottaa First North -markkinapaikan sääntöjen mukaisesti säännöllisesti ja jatkuvasti sijoittajille sellaisista Yhtiötä ja Yhtiön taloudellista tilannetta koskevista tiedoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan Yhtiön arvopaperin arvoon.

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi, ja kaikki materiaali julkaistaan suomen kielellä.

Säännöllinen tiedonantovelvollisuus

Yhtiö julkistaa tilinpäätöstiedotteen ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun Yhtiön hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä lukien. Tilinpäätöstiedot julkistetaan sisäisesti ja ulkoisesti vasta, kun samat tiedot sisältävä tilinpäätöstiedote on julkistettu yhtiötiedotteena. Puolivuotiskatsaus julkistetaan ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun Yhtiön hallitus on hyväksynyt sen, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua katsauskauden päättymisestä.

Yhtiö julkaisee vuosikertomuksen ja varsinaisen tilinpäätöksen viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta. Vuosikertomus sisältää tietoja raportointivuoden keskeisistä tapahtumista, osakkeenomistajista, osakepääomista ja taloudellisista tunnusluvuista sekä toimitusjohtajan katsauksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen

Yhtiötä koskeva sisäpiiritieto on julkistettava mahdollisimman pian. Sisäpiiritieto on julkistettava siten, että yleisöllä on tietoon nopea ja tasapuolinen pääsy, ja että tietoa voidaan arvioida perusteellisesti, asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti. Tiedotteesta on käytävä ilmi, että kyse on sisäpiiritiedosta.

Jo julkistettuun tietoon tullut merkittävä muutos on julkistettava mahdollisimman pian.

Sisäpiiritieto on MAR:n mukaan luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan liikkeeseenlaskijaan taikka yhteen tai useampaan rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus kyseisten rahoitusvälineiden hintoihin tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan.

Sisäpiiritiedon julkistamista voidaan lykätä seuraavien edellytysten täyttyessä:

 1. tiedon välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Privanetin oikeutetut edut;
 2. julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan; ja
 3. Privanet pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Mikäli edellytykset lykkäyspäätökselle täyttyvät, hallituksen puheenjohtaja (tai hänen ollessa estynyt toimitusjohtaja) tekee päätöksen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä. Samassa yhteydessä perustetaan kyseistä tietoa koskeva sisäpiiriluettelo. Päätös lykkäämisestä on perusteltava, ja se tulee säilyttää viisi (5) vuotta.

Lykkäämispäätöksen jälkeen yhtiön on varmistuttava kaikkien lykkäämisedellytysten täyttymisestä siihen saakka, kunnes sisäpiiritieto on julkistettu tai kyseinen hanke on rauennut.

Mikäli lykkäämismenettelyn kohteena olevan tiedon luottamuksellisuutta ei pystytä enää takaamaan, Privanet Groupin on julkistettava kyseinen sisäpiiritieto yleisölle mahdollisimman pian.

Muu jatkuva tiedonantovelvollisuus

Yhtiö julkistaa seuraavat tiedot riippumatta siitä, sisältävätkö ne sisäpiiritietoa vai eivät:

 • muut kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvat liiketoimet Yhtiön ja sen lähipiirin välillä, ellei liiketoimi ole ilmeisen vähämerkityksellinen
 • yhtiökokouskutsut ja yhtiökokousten päätökset
 • muutokset hallituksen ja johtoryhmän kokoonpanoissa sekä tilintarkastajissa
 • Hyväksytyn Neuvonantajan vaihtuminen
 • merkittävät nimitykset ja muutokset organisaatiossa
 • yhtiöjärjestyksen muutokset ja osakepääoman muutos
 • uusien osakkeiden tarjoaminen ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien käyttöönotto
 • muu kuin vakiomuotoinen sekä huomautuksia tai lisätietoja sisältävä tilintarkastuskertomus
 • muut liiketoimintaan vaikuttavat tärkeät asiat ja muut kulloinkin First North Nordic Rulebook-sääntöjen mukaiset asiat

Johdon liiketoimet

Yhtiön johtohenkilöiden ja näiden lähipiirin on ilmoitettava Yhtiön arvopapereilla tekemänsä liiketoimet Yhtiölle ja Finanssivalvonnalle viimeistään kolmen (3) arkipäivän kuluessa liiketoimen toteutumisesta. Yhtiö julkistaa johdon ja lähipiirin antamat ilmoitukset yhtiötiedotetta vastaavalla tavalla viipymättä, viimeistään kolmen (3) arkipäivän kuluessa, liiketoimen suorittamisesta.

Hiljainen jakso

Säännöllisesti julkistettavia taloudellisia raportteja edeltää ns. hiljainen jakso, jonka aikana Yhtiö ei anna Yhtiön taloudelliseen tilaan, markkinoihin tai tulevaisuudennäkymiin liittyviä kommentteja. Hiljaisen jakson aikana Yhtiön ylimmän johdon edustajat eivät tapaa sijoittajia, analyytikoita tai muita markkinatoimijoita, eivätkä anna haastatteluja koskien Yhtiön taloudellista tilaa tai yleisiä näkemyksiä.

Hiljainen jakso alkaa 30 päivää ennen seuraavan puolivuotiskatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistuspäivää. Hiljaisen jakson päivämäärät ovat nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla sijoittajakalenterissa.

Hiljaisen jakson aikana Kaupankäynti Yhtiön arvopapereilla on sisäpiiriläisten osalta kielletty.

Mikäli jokin tapahtuma hiljaisen jakson aikana vaatii välitöntä julkistamista, Yhtiö julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

Tulosvaroitus

Kun Yhtiö on julkistanut tulosta tai liikevaihtoa koskevan ennusteen ja havaitsee olosuhteiden muuttuneen siinä määrin, että tuloksen tai liikevaihdon uskotaan poikkeavan olennaisesti ennusteesta, Yhtiö julkistaa tällaisen tiedon eli tulosvaroituksen viipymättä yhtiötiedotteena.

Huhut ja tietovuodot

Yhtiö ei kommentoi markkinoilla mahdollisesti esiintyviä huhuja, osakkeen hintakehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia taikka analyytikoiden arvioita, ellei se ole välttämätöntä sellaisten Yhtiön toimintaa koskevien selvästi virheellisten tietojen korjaamiseksi, joilla voi olla vaikutusta Yhtiön osakkeen arvoon. Yhtiö ei ota kantaa mahdollisiin keskeneräisiin liiketoimiin. Mikäli Yhtiön osakkeen hintaan mahdollisesti vaikuttavia tietoja vuotaa Yhtiön ulkopuolelle, Yhtiö julkistaa asiasta yhtiötiedotteen viipymättä asian tultua Yhtiön tietoon.

Kriisitilanteet

Yhtiöllä on kriisitilanteiden varalle erillinen kriisiviestintäsuunnitelma, jonka avulla Yhtiö pyrkii varmistamaan viestinnän häiriöttömän toiminnan mahdollisissa kriisitilanteissa. Kriisin laajuuden ja luonteen mukaan Yhtiön hallituksen puheenjohtaja nimeää kriisinhallintaryhmän hoitamaan tilannetta ja viestintää.

Lehdistötiedotteet

Yhtiö julkistaa lehdistötiedotteilla liiketoimintaansa koskevia merkittäviä tapahtumia. Lehdistötiedotteilla julkaistaan asioita, jotka eivät täytä yhtiötiedotteen kriteerejä, mutta jotka Yhtiö arvioi kiinnostavan sidosryhmiä.

Yhtiö voi julkistaa lehdistötiedotteina sellaisia tapahtumia, jotka koskevan Yhtiön liiketoiminnan kannalta merkityksellisiä, Privanet Securities Oy:n jälkimarkkinalla kaupankäynnin kohteena olevia yrityksiä.