Yhtiön hallinnointi

Privanet Group Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka noudattaa hallinnossaan ja päätöksenteossaan erityisesti osakeyhtiö-, sijoituspalvelu- ja arvopaperimarkkinalakia, yhtiön yhtiöjärjestystä ja First North Nordic Rulebook -säännöstöä sekä muita soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Yhtiön hallinnosta ja toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiö ei sovella toiminnassaan listayhtiöiden hallinnointikoodia.

YHTIÖKOKOUS

Privanet Group Oyj:n ylimpänä toimielimenä toimii yhtiökokous, jossa yhtiön omistajilla on mahdollisuus käyttää päätösvaltaansa ja äänestysoikeuttaan yhtiötä koskevissa asioissa. Varsinainen yhtiökokous on järjestettävä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua yhtiön tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat aiheet: tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta.

HALLITUS

Privanet Group Oyj:n hallituksella on yleinen vastuu yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus vahvistaa yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa sekä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat periaatteet sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja valvoo hänen toimintaansa..

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa tulee olla vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja ainakin yksi (1) varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme (3) varsinaista jäsentä.

TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtajan vastuulla on yhtiön päivittäisen toiminnan johtaminen hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan apuna toimii johtoryhmä, jolla ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa.

Lue lisää