Uutiset

image

Partneralla edelleen arvokkaita omistuksia

Liikevaihto

Partneran liikevaihto kasvoi viime vuonna 11,8 miljoonasta eurosta 22,8 miljoonaan euroon. Prosentuaalinen kasvu oli 92 prosenttia. Kasvun sijaan keskeisintä liikevaihdossa oli liikevaihdon rakenteen muutos. Toissa vuoden liikevaihtolukema pohjautui suurelta osin yhtiön arvopaperisalkussa tehtyihin kauppoihin, jotka kirjautuvat liikevaihtoon, kun arvopaperisalkku on kirjattu taseen vaihto-omaisuuteen.

Kun Partnera luopui viime vuonna viimeisestäkin omistamastaan prosentista Hoivatiloissa, viime vuoden kasvaneen liikevaihtolukema kertyi huomattavalta osin Partneran tytäryhtiöiden liikevaihdosta. Partneran teollisista omistuksista merkittävimmän Partnera Glass Recycling Oy:n liikevaihto on näkynyt konsernin liikevaihtoluvuissa toissa vuoden marraskuusta lähtien, kun se hankki omistukseensa enemmistöosuuden Uusioaines Oy:stä. Viime vuonna painoarvoa ja liikevaihtoa nosti ruotsalaisen Hasopor Ab:n hankinta kesäkuussa.

Partnera omistaa entisestä Partnera Glass Recycling Oy:stä eli nykyisestä Foamit Groupista 62,4 prosenttia. Toinen Foamitin merkittävä omistaja on Suomen Teollisuussijoitus Oy. Uusioaines Oy ja Hasopor Ab toivat viime vuoden liikevaihdosta 21,5 miljoonaa euroa ja Hoivatilojen viimeisten osakkeiden myynti 1,2 miljoonaa euroa.

Liikevaihtoon on luvassa kasvua myös kuluvana vuonna jo pelkästään siksi, että Hasoporin liikevaihto näkyy viime vuoden luvuissa vain puolen vuoden osalta.

 

Tulos

Toissa vuonna Partneran tulosta kaunisti Hoivatilojen osakkeista saatu merkittävä liki 18 miljoonan euron myyntivoitto. Liikevoitto laski viime vuonna 17,6 miljoonasta eurosta 8,1 miljoonaan euroon. Tulos ennen veroja pieneni 19,6 miljoonasta eurosta 9,2 miljoonaan euroon ja nettotulos 13,9 miljoonasta eurosta 7,2 miljoonaan euroon.

Viime vuoden kutistunut tuloskin syntyi suurelta osin myyntivoitoista. Hoivatilojen osakkeiden 1,2 miljoonan euron voiton lisäksi yhtiö myi Arkistokatu 4 -kiinteistön YIT:lle. Liikevoitosta liiketoiminnan muut tuotot toivat 6,3 miljoonaa euroa, josta suurin osa oli käyttöomaisuuden myyntivoittoa.

Vaahtolasiliiketoiminta toi Partneran tulokseen 0,6 miljoonaa euroa. Oulu ICT Sijoitus Oy, joka omistaa 34,2 prosenttia pääomasijoitusyhtö Nordic Optionista tuplasi tuloksensa miljoonaan euroon. Nordic Optionin lisäksi osakkuusyhtiöihin kuuluu Telebusiness inWest, jossa Partnera on Findan jälkeen toiseksi suurin omistaja 36,3 prosentin osuudellaan.

Finda omistuksilla on merkittävä vaikutus Partneran arvoon, sillä se omistaa suoraan puoli miljoonaa Findan osaketta, joiden markkina-arvo 43 euron kurssilla on 21,5 miljoonaa euroa. Lisäksi Partneran osuus Telebusiness InWestistä tarkoittaa 10,6 miljoonan euron arvoista Finda-pottia. Yhteensä Partneran Finda-omistuksen arvo on siis tällä hetkellä noin 32 miljoonaa euroa. On myös hyvä muistaa, että Findan osakekurssi on tällä hetkellä tuntuvasti yhtiön oman pääoman alapuolella.

Partneran projektisijoituksista merkittävimmät ovat Oulun sataman logistiikkakeskus ja Oulun ratapihahanke. Satamahankkeen rakentamispäätös viivästyy satama-alueen muuttuneiden kehitysnäkymien takia.

 

Tase

Partneran taseen loppusumma kasvoi viime vuonna sadasta miljoonasta eurosta 114 miljoonaan euroon. Oma pääoma kasvoi 69,2 miljoonasta eurosta 71,4 euroon. Omavaraisuusaste laski 63 prosenttiin edellisvuoden 69 prosentista. Pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä kasvoi 10 miljoonalla eurolla 28 miljoonaan euroon.

 

Osake, osinko ja arvostus

Viimeiset kaupat Partneran osakkeella on tehty Privanetissa 1,72 euron kurssilla, mikä tarkoittaa 62 miljoonan euron markkina-arvoa. Kurssi jää reilut kymmenen prosenttia alle osakekohtaisen pääoman. P/e-luku suhteessa viime vuoden 0,20 euron osakekohtaiseen tulokseen on 8,6.

Osinkoa Partnera maksaa edellisvuoden tapaan 0,14 euroa osakkeelle eli yli kaksi kolmasosaa nettotuloksestaan. Osinkotuotto nykykurssilla on mukavat 8,1 prosenttia.

Myyntivoittopotentiaalia Partnerasta löytyy edelleen, sillä 32 miljoonan euron arvoinen Finda-potti on kirjattu taseeseen hankinta-arvoilla. Finda-omistusten arvo on yli puolet Partneran tämänhetkisestä markkina-arvosta.

Hoivatila-omistuksista luopumisen jälkeen katseet kohdistuvat Foamit Groupin kehitykseen. Vaahtolasiyhtiön liikevaihto kasvaa kuluvana vuonna selvästi jo sen vuoksi, että Ruotsin-ostoksen luvut täydeltä vuodelta tulevat mukaan.

Pieniin ja keskisuuriin Pohjois-Suomessa toimiviin yrityksiin sijoittavan osakkuusyhtiö Nordic Optionin, josta Partnera omistaa 34,2 prosenttia, sijoituskohteiden yhteenlaskettu liikevaihto oli viime vuonna noin 60 miljoonaa euroa ja tulosta syntyi miljoona euroa.

 

Partnera, avainluvut

2019 2018
Liikevaihto, meur 22,8 11,8
Liikevoitto,meur 8,1 17,6
Tulos ennen veroja, meur 9,2 19,6
Nettotulos, meur 7,2 13,9
Omavaraisuusaste, % 63 69
Tase, meur 114 99,8
Oma pääoma, meur 71,4 69,2
Tulos/ososake, eur 0,20 0,38
Oma pääoma/osake, eur 1,97 1,91
Osinko/osake, eur 0,14 0,14

 

Partnera, osake

Osakkeiden lukumäärä, kpl 36 161 194
Viimeisin noteeraus, eur 1,72
Markkina-arvo, meur 62,2
P/e 8,6
P/b 0,87
Osinkotuotto, % 8,3

 

Partnera, suurimmat omistajat 31.12.2020

Osuus, %
Oulun kaupunki 47,2
Arvo Invest Nordic oy 10,2
Partnera Oy 3,3
Janne Pakarinen, Japak Oy 2,2
Riva XIX Invest ky 1,2
Oulun Huutokauppakamari Oy 1,1
Asiakasturva Oy 0,6
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta 0,6
Osuuskauppa Arina 0,5
Oulun Puhelin Oyj:n Eläkesäätiö 0,5

 

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Privanet Securities Oy:n julkisesti esitettyjen tietojen perusteella tekemään analyysiin ja ne edustavat Privanet Securities Oy:n näkemystä tiedon julkaisuhetkellä. Esitetty informaatio ei muodosta kattavaa kuvausta yhtiöstä, ja ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua huolellisesti yhtiötä koskeviin tietoihin ja riskeihin, joita on käsitelty mm. yhtiön tilinpäätöksessä. Listaamattomiin yhtiöihin sijoittamista koskevia riskejä on käsitelty Privanet Securities Oy:n Ennakkotiedot palveluntarjoajasta -asiakirjassa. Tässä esitetyt tiedot eivät muodosta tarjousta tai kehotusta tehdä rahoitusvälineitä koskevia liiketoimia.

PRIVANET | 31.03.2020

http://web.privanet.fi/site/wp-content/uploads/2020/06/20200331-Partnera.pdf